ដំណឹងថ្មីៗ និង ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ការរៀនគួរបន្ថែម នៅសាលាបង្រៀនគួរឯកជន មិនត្រឹមតែជួយឲ្យអ្នកមានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ទេ តែអ្នកនឹងទទួលបានបរិយាកាសថ្មីបន្ថែមទៀត ជាមួយអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន

ការរៀនគួរបន្ថែម គឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយពង្រឹងចំណេះដឹងបន្ថែមបន្ទាប់ពីការសិក្សារបស់អ្នកនៅក្នុងសាលា។ យ៉ាងណាមិញនៅកម្ពុជាយើង អាណាព្យាបាល ឬសិស្សានុសិស្សតែងតែជ្រើសរើស សេវាកម្មបង្រៀនគួរបន្ថែមដែលបង្រៀនដល់ផ្ទះផ្ទាល់ ជាជាងបញ្ចូនកូនៗមករៀនផ្ទាល់នៅសាលា។ ការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នក ឬកូនៗរបស់អ្នកខាតឱកាសជាច្រើនក្រៅពីទទួលបានចំណេះដឹង។ ការជ្រើសរើស សេវាបង្រៀនគួរបន្ថែម របស់សាលាបង្រៀនគួរឯកជន នឹងឲ្យកូនៗរបស់អ្នក ឬសិស្ស ទទួលបានបរិយាកាសសិក្សាថ្មីខុសប្លែកពីការសិក្សាពីផ្ទះ និងសាលារបស់ពួកគេ។ នៅក្នុងថ្នាក់បង្រៀនគួរអ្នក ឬកូនៗរបស់អ្នកនឹងជួបជាមួយមនុស្សជាច្រើនដែលមកពីតំបន់ វប្បធម៌ និងសាលាផ្សេងៗគ្នា…

Read more