អំពី​ពួក​យើង

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសយើងខ្ញុំ?

ទទួលបានការអប់រំដែលមានគុណភាពខ្ពស់!

MEC គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំដែលជួយដល់សិស្សានុសិស្ស និងសាធារណៈជនឱ្យទទួលបានការអប់រំដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងដើម្បីរៀនត្រៀមការប្រឡងផ្សេងៗ។ តាមរយៈថ្នាក់រៀនបន្ថែម និងការប្រឡងសាកល្បងប្រចាំខែ សិស្សនឹងទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងម៉ត់ចត់ ដើម្បីទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ និងជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងដំណើរនៃការអប់រំរបស់ពួកគេ។

Why-Us
បេ​សកម្ម​របស់​យើង

ដើម្បីជួយដល់សិស្សក្នុងការត្រៀមខ្លួនឱ្យបានប្រសើរបំផុតក្នុងដំណើរនៃការអប់រំរបស់ពួកគេ និងអាចសម្រេចសក្តានុពលរបស់ពួកគេបាន។

ទស្សនវិស័យ​របស់​យើង

ដើម្បីក្លាយជាសាលាលេខមួយនៅកម្ពុជា ដែលផ្តល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរៀនត្រៀម។

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសយើងខ្ញុំ?

ជួយសិស្សឱ្យទទួលបានអាហារូបករណ៍ ពានរង្វាន់ និងរង្វាន់ផ្សេងៗទៀត។