វេនសិក្សា៖

សិស្សទាំងអស់អាចមករៀនបាន ព្រោះមជ្ឈមណ្ឌលយើងផ្ដល់ជូនកម្មវិធីសិក្សាទាំងពេលព្រឹក និងរសៀល។

ពិន្ទុប្រឡង៖

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលមេគង្គនឹងផ្ដល់ជូននូវការប្រឡងខ្លីៗ និងសាកល្បង ដើម្បីវាយតម្លៃពិន្ទុប្រហាក់ប្រហែលដែលសិស្សអាចនឹងទទួលបានពីការប្រឡងថ្នាក់ជាតិ។

ការសិក្សា៖