ការរៀនត្រៀមប្រឡងថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ថ្នាក់ទី១០-១២ (Bac II)

វេនសិក្សា៖ សិស្សទាំងអស់អាចមករៀនបាន ព្រោះមជ្ឈមណ្ឌលយើងផ្ដល់ជូនកម្មវិធីសិក្សាទាំងពេលព្រឹក និងរសៀល។ ពិន្ទុប្រឡង៖ មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលមេគង្គនឹងផ្ដល់ជូននូវការប្រឡងខ្លីៗ និងសាកល្បង ដើម្បីវាយតម្លៃពិន្ទុប្រហាក់ប្រហែលដែលសិស្សអាចនឹងទទួលបានពីការប្រឡងថ្នាក់ជាតិ។ គណិតវិទ្យា ភាសាខ្មែរ រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា ជីវវិទ្យា ភាសាអង់គ្លេស មានថ្នាក់សិក្សាបន្ថែមដោយឥតគិតថ្លៃរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ។ ការសិក្សា៖ ការពន្យល់សាមញ្ញងាយយល់ វិធីងាយៗដើម្បីធ្វើលំហាត់ ឬឆ្លើយសំណួរផ្សេងៗដែលអាចចេញនៅពេលប្រឡង ធ្វើលំហាត់ ឬឆ្លើយសំណួរហើយក្នុងរយៈពេលខ្លី